Regulamin strony

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności (zwana dalej „Informacją”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób Ignitis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2 budynek A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000681577; (dalej „Spółka”) przetwarza dane osobowe.

Postanowienia Informacji mają zastosowanie do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę:

i) klientów, którzy korzystają, korzystali, wyrazili chęć korzystania lub są w inny sposób związani z usługami świadczonymi przez Spółkę (dalej „Klienci”);

ii) osoby, które zwracają się do Spółki, składając wnioski, zapytania bezpośrednio lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonu, poczty elektronicznej itp;

iii) osoby odwiedzające stronę internetową Spółki itp.

Niniejsza Informacja zawiera postanowienia ogólne. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę mogą być zawarte w umowach Spółki, innych dokumentach, na stronie internetowej, samoobsługowej stronie internetowej lub za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi klienta (telefon, e-mail itp.).

Spółka powiadomi o wszelkich zmianach w niniejszej Informacji, publikując je na stronie internetowej Spółki. W niektórych przypadkach Spółka może poinformować osoby o zmianach pocztą, pocztą elektroniczną lub w inny sposób (np. publikując je w prasie).

Definicje

Dla celów niniejszej Informacji o ochronie prywatności terminy i skróty mają następujące znaczenie:

 • „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub niezidentyfikowanej osoby fizycznej (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe itp.).
 • „Osoba fizyczna” (podmiot danych) – osoba, której dane są przetwarzane (na przykład Klienci Spółki, osoby, które zwracają się do Spółki poprzez składanie wniosków lub wymagań, użytkownicy strony internetowej Spółki itp.)
 • „Przetwarzanie danych” oznacza wszelkie działania wykonywane na danych osobowych (np. rejestrowanie, przechowywanie, udzielanie dostępu, przekazywanie itp.)
 • „Usługi” oznaczają wszelkie towary i usługi świadczone przez Spółkę.

Inne terminy użyte w niniejszej Informacji mają znaczenie określone w aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679, polska ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne).

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe tylko w niektórych określonych przypadkach na podstawie prawnej określonej w aktach prawnych, tj. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z osobą, osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub kilku określonych celach, Spółka musi przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia wymogów aktów prawnych lub dane osobowe muszą być przetwarzane w uzasadnionym interesie Spółki.

Główne cele, do których dąży Spółka, przetwarzając dane osobowe:

 • Obsługa zapytań. Spółka przetwarza dane osobowe w celu obsługi i rozwiązywania zapytań o informacje oraz zapytań lub skarg złożonych zgodnie z wymogami umowy, na podstawie zgody lub zgodnie z wymogami aktów prawnych.
 • Marketing bezpośredni. Spółka może przetwarzać dane osobowe, przedstawiając oferty, wiadomości o świadczonych Usługach, informacje o wydarzeniach, które mają się odbyć na podstawie zgody osoby.
 • Inne cele. Spółka może również przetwarzać dane osobowe w innych celach, jeśli uzyskała zgodę danej osoby i musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymogami aktów prawnych lub na podstawie uzasadnionych interesów.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia odpowiednich, jasno określonych, zgodnych z prawem celów, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.

Zakres (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Główne kategorie danych osobowych i danych przetwarzanych przez Spółkę w wyżej wymienionych celach i na wyżej wymienionych podstawach prawnych są następujące:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia itp.
 • Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail itp.
 • Dane z plików cookie: informacje o lokalizacji osoby (miasto), hobby osoby, jej zachowanie na stronie internetowej Spółki, zainteresowania itp. (więcej szczegółów w sekcji „Pliki cookie i ich wykorzystanie”).
 • Inne dane przetwarzane przez Spółkę w oparciu o podstawy prawne przewidziane w aktach prawnych.

Otrzymywanie danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe dostarczone przez same osoby lub otrzymane przez Spółkę z innych źródeł, takich jak rejestry publiczne lub prywatne, w zakresie, w jakim jest to konieczne na podstawie umowy, zgody, czynności prawnych lub uzasadnionych interesów Spółki.

Przekazywanie danych osobowych

Spółka jest uprawniona do przekazywania przetwarzanych danych osobowych odbiorcom należącym do następujących kategorii zgodnie z wymogami aktów prawnych:

 • Usługodawcy. Spółka jest uprawniona do przekazywania przetwarzanych danych osobowych stronom trzecim działającym w imieniu Spółki i/lub na polecenie Komisji i świadczącym usługi obsługi klienta, wsparcia oprogramowania, księgowości i inne usługi na rzecz Spółki w celu zapewnienia właściwego świadczenia, zarządzania i rozwoju Usług Spółki. W takich przypadkach Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że zakontraktowani dostawcy usług (podmioty przetwarzające dane) przetwarzają dostarczone dane osobowe wyłącznie w celach, dla których dane zostały dostarczone, zapewniając odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami Spółki i wymogami obowiązujących aktów prawnych.
  Organy i instytucje opiekuńcze. Spółka może przekazywać przetwarzane dane osobowe organom publicznym lub organom ścigania, policji lub organom nadzorczym, jeżeli jest to obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu zapewnienia praw Spółki lub bezpieczeństwa klientów, pracowników i mienia Spółki.
 • Inne osoby trzecie. Spółka może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom w oparciu o podstawy prawne określone w aktach prawnych.

Przechowywanie danych

Spółka przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do wskazanych celów przetwarzania danych lub przewidziane w obowiązujących aktach prawnych, jeśli określają one dłuższy okres przechowywania danych.

Aby ustalić okres przechowywania danych, Spółka stosuje kryteria, które odpowiadają obowiązkom przewidzianym w aktach prawnych, z uwzględnieniem prawa danej osoby, na przykład ustala taki okres przechowywania danych, w którym mogą być spełnione wymagania związane z wykonaniem umowy (jeśli dotyczy) itp.

Obowiązujące zabezpieczenia

Spółka zapewnia poufność danych osobowych zgodnie z wymogami aktów prawnych oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych przed bezprawnym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem lub innym bezprawnym przetwarzaniem.

Prawa osób

Osoba, która skontaktuje się ze Spółką w celu dochodzenia swoich praw i której tożsamość zostanie ustalona przez Spółkę, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę;

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych, niekompletnych, niedokładnych danych osobowych;

c) żądania zniszczenia danych osobowych lub wstrzymania czynności przetwarzania danych osobowych z wyjątkiem ich przechowywania, jeżeli odbywa się to z naruszeniem wymogów obowiązujących aktów prawnych;
d) otrzymania dotyczących go danych osobowych, które dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

e) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących aktów prawnych lub dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których dane są gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;

f) ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, na przykład na okres, w którym Spółka oceni, czy dana osoba jest uprawniona do żądania usunięcia jej danych;

g) do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą – do wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez uszczerbku dla zgody na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody zgodnie z prawem.

Osoby mogą złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w formie pisemnej na adres e-mail [email protected], pisemnie na adres:

Ignitis Polska Sp. z o.o.
Puławska 2 budynek A
02-566 Warszawa

W przypadku niezałatwienia spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę i/lub prawami osoby, osobie tej przysługuje również prawo do złożenia wniosku, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2

00-193 Warszawa, Polska
Tel: 22 531 03 00
E-mail: [email protected]

Obowiązki osób

Przekazując Spółce swoje dane osobowe, osoby poświadczają, że zapoznały się z warunkami przetwarzania danych osobowych określonymi w niniejszym Powiadomieniu, nie sprzeciwiają się przetwarzaniu przez Spółkę danych osobowych przekazanych przez osoby, dane i informacje przekazane przez osoby są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie i przetwarzanie zbędnych danych, jeżeli takie dane zostały przekazane Spółce przez osobę w wyniku zaniedbania.

Osoba zobowiązuje się powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach w dostarczonych danych lub innych powiązanych informacjach.

Pliki cookie i ich wykorzystanie

Aby korzystanie ze strony internetowej było szybsze i wygodniejsze, Spółka wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki wysyłane i instalowane na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową. Spółka wykorzystuje zainstalowane informacje do rozpoznawania osoby i analizy internetowej.

Istnieją trzy rodzaje plików cookie używanych przez witrynę internetową firmy:

 • Wymagane: takie pliki cookie są niezbędne, aby dana osoba mogła przeglądać witrynę i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny.
 • W celu poprawy wydajności: te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z danej witryny internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane i czy odwiedzający otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są ogólne, a zatem anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności witryny.
 • Funkcjonalne: te pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać wybory użytkownika (takie jak imię i nazwisko, język lub region) i oferują ulepszone spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.

Pliki cookie są używane, gdy dana osoba akceptuje korzystanie z plików cookie podczas przeglądania witryny. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej; niemniej jednak w takim przypadku odpowiednie funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.