Ochrona danych osobowych

Niniejsza informacja o ochronie prywatności (zwana dalej „Informacją”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób Ignitis Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2 budynek A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000681577; (dalej jako „Spółka”) przetwarza dane osobowe.

Postanowienia Zawiadomienia mają zastosowanie do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę:

i) klientów, którzy korzystają, korzystali, wyrazili chęć korzystania lub są w inny sposób związani z usługami świadczonymi przez Spółkę (dalej „Klienci”);

ii) osoby, które zwracają się do Spółki składając wnioski, prośby bezpośrednio lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonu, poczty elektronicznej, etc;

iii) osoby, które odwiedzają stronę internetową Spółki ,itp.

Niniejsze zawiadomienie zawiera postanowienia ogólne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę mogą być zawarte w umowach Spółki, innych dokumentach, na stronie internetowej, stronie samoobsługowej lub poprzez kanały zdalnej obsługi klienta (telefon, e-mail itp.).

Spółka powiadomi o wszelkich zmianach w niniejszej Informacji, publikując je na stronie internetowej Spółki. W niektórych przypadkach Firma może poinformować osoby o zmianach za pomocą poczty, e-maila lub w inny sposób (np. publikując je w prasie).

Definicje
Dla celów niniejszej Informacji o ochronie prywatności, terminy i skróty mają następujące znaczenie:

 • „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje w odniesieniu do zidentyfikowanej lub niezidentyfikowanej osoby fizycznej (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe itp.).
 • „Osoba fizyczna” (podmiot danych)- osoba, której dane są przetwarzane (np. Klienci Firmy, osoby zgłaszające się do Firmy poprzez złożenie wniosków lub wymagań, użytkownicy strony internetowej Firmy itp.)
 • „Przetwarzanie danych” oznacza każdą czynność wykonywaną z danymi osobowymi (np. utrwalanie, przechowywanie, udzielanie dostępu, przekazywanie itp.)
 • „Usługi” oznaczają wszelkie towary i usługi świadczone przez Spółkę.

Inne pojęcia użyte w niniejszej Informacji mają znaczenie określone w aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, polska ustawa o ochronie prawnej danych osobowych oraz inne akty prawne.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Spółka przetwarza dane osobowe tylko w niektórych szczególnych przypadkach na podstawach prawnych określonych w aktach prawnych, tj. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z osobą, osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych w jednym lub kilku określonych celach, Spółka musi przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia wymogów aktów prawnych lub dane osobowe muszą być przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes Spółki.

Główne cele, do których dąży Spółka przetwarzając dane osobowe:

 • Rozpatrywanie zapytań ofertowych. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie obsługi i rozwiązywania zapytań informacyjnych oraz zapytań lub skarg złożonych zgodnie z wymogami umowy, na podstawie zgody lub zgodnie z wymogami aktów prawnych.
 • Marketing bezpośredni. Spółka może przetwarzać dane osobowe poprzez przedstawianie ofert, wiadomości o świadczonych Usługach, informacji o mających się odbyć wydarzeniach na podstawie zgody osoby.
 • Inne cele. Spółka może przetwarzać dane osobowe również w innych celach, jeżeli uzyskała zgodę osoby i musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymogami aktów prawnych lub na podstawie uzasadnionego interesu.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Spółka przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia odpowiednich, jasno określonych celów zgodnych z prawem, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.

Zakres (kategorie) przetwarzanych danych osobowych
Główne kategorie danych osobowych i danych przetwarzanych przez Spółkę dla wyżej wymienionych celów i na wyżej wymienionych podstawach prawnych są następujące:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia itp.
 • Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail itp.
 • Dane cookies: informacje o lokalizacji osoby (miasto), hobby osoby, jej zachowania na stronie internetowej Spółki, zainteresowania itp.
 • Inne dane przetwarzane przez Spółkę na podstawach prawnych przewidzianych w aktach prawnych.

Otrzymywanie danych osobowych
Spółka przetwarza dane osobowe przekazane przez same osoby lub otrzymane przez Spółkę z innych źródeł, takich jak rejestry publiczne lub prywatne, w zakresie, w jakim jest to niezbędne na podstawie umowy, zgody, czynności prawnych lub uzasadnionych interesów Spółki.

Udostępnianie danych osobowych
Spółka jest uprawniona do przekazywania przetwarzanych danych osobowych odbiorcom z następujących kategorii zgodnie z wymogami aktów prawnych:

 • Dostawcy usług. Firma jest uprawniona do przekazywania przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim działającym w imieniu Firmy i/lub na zlecenie Komisji i świadczącym usługi obsługi klienta, wsparcia oprogramowania, księgowości i inne usługi na rzecz Firmy w celu zapewnienia właściwego świadczenia, zarządzania i rozwoju Usług Firmy. W takich przypadkach Firma podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że zakontraktowani dostawcy usług (przetwarzający dane) przetwarzają dostarczone dane osobowe wyłącznie w celach, dla których dane zostały dostarczone, zapewniając odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami Firmy i wymogami obowiązujących aktów prawnych.
 • Organy i instytucje opiekuńcze. Spółka może przekazać przetwarzane dane osobowe organom władzy publicznej lub instytucjom ścigania, policji lub organom nadzorczym, jeżeli jest to obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi lub w celu zapewnienia praw Spółki lub bezpieczeństwa klientów, pracowników i mienia Spółki.
 • Inne osoby trzecie. Spółka może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom na podstawach prawnych określonych w aktach prawnych.

Przechowywanie danych
Spółka przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla wskazanych celów przetwarzania danych lub przewidziane w obowiązujących aktach prawnych, jeżeli określają one dłuższy okres przechowywania danych.

W celu ustalenia okresu przechowywania danych Spółka stosuje kryteria, które odpowiadają obowiązkom przewidzianym w aktach prawnych z uwzględnieniem prawa osoby, np. ustala taki okres przechowywania danych, w którym mogą być spełnione wymagania związane z realizacją umowy (o ile takie istnieją) itp.

Obowiązujące zabezpieczenia
Spółka zapewnia poufność danych osobowych zgodnie z wymogami aktów prawnych oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych przed bezprawnym dostępem, ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem lub innym bezprawnym przetwarzaniem.

Prawa osób
Osoba, która skontaktuje się ze Spółką w sprawie prawidłowości i której tożsamość zostanie ustalona przez Spółkę, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę;

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych, niekompletnych, niedokładnych danych osobowych;

c) żądania zniszczenia danych osobowych lub wstrzymania czynności przetwarzania danych osobowych z wyjątkiem przechowywania, jeżeli odbywa się to z naruszeniem wymogów obowiązujących aktów prawnych;

d) otrzymania dotyczących go danych osobowych, które podał w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;

e) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących aktów prawnych lub dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których dane są zbierane lub w inny sposób przetwarzane;

f) do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, np. na okres, w którym Spółka oceni, czy dana osoba jest uprawniona do żądania usunięcia swoich danych;

g) nie zgodzić się na przetwarzanie swoich Danych Osobowych i / lub w przypadku Przetwarzania Danych Osobowych za Zgodą – cofnąć zgodę udzieloną na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, bez uszczerbku dla zgody na przetwarzanie danych do czasu zgodnego z prawem cofnięcia zgody.

Osoby mogą zgłosić wniosek dotyczący niniejszej Informacji lub przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected], pisząc na adres:

Ignitis Polska Sp. z o.o.
Puławska 2 budynek A

02-566 Warszawa

W przypadku braku załatwienia spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę i/lub praw osoby, osobie tej przysługuje również prawo do wystąpienia, wniesienia skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2

00-193 Warszawa, Polska

Tel: 22 531 03 00

E-mail: [email protected]

Obowiązki osób
Przekazując swoje dane osobowe Spółce, osoby zaświadczają, że właściwie zapoznały się z warunkami przetwarzania danych osobowych określonymi w niniejszej Informacji, nie sprzeciwiają się przetwarzaniu przez Spółkę danych osobowych przekazanych przez osoby, dane i informacje przekazane przez osoby są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie i przetwarzanie zbędnych danych, jeżeli takie dane zostały przekazane Spółce przez osobę w wyniku zaniedbania.

Osoba zobowiązuje się do powiadomienia Spółki o wszelkich zmianach w przekazanych danych lub innych powiązanych informacjach.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka plików cookie (zwana dalej Polityką) określa zasady zarządzania przez Ignitis Polska sp. z o.o. (zwaną dalej administratorem danych) plikami cookie wykorzystywanymi na stronie internetowej www.ignitis.pl (zwanej dalej Stroną).

Polityka została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą Republiki Litewskiej o łączności elektronicznej.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, urządzeniu mobilnym, tablecie) przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika za pomocą przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox itp.).

W zależności od czasu życia plików cookie, mogą one być długoterminowe lub krótkoterminowe (sesyjne). Długoterminowe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub podjęcia przez użytkownika decyzji o ich usunięciu. Sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przez użytkownika okna przeglądarki (pod koniec sesji przeglądania).

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Niezbędne (techniczne) pliki cookie służą do prawidłowego świadczenia usług przez Stronę oraz przeglądania i korzystania przez użytkownika z funkcji Strony, tj. zapewnienia funkcjonalności Strony.

Statystyczne lub analityczne pliki cookie służą do zbierania anonimowych informacji statystycznych oraz otrzymywania raportów, z których administrator strony może dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.

Marketingowe lub reklamowe pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, w celu prezentowania ofert (reklam), które najlepiej odpowiadają potrzebom użytkowników.

Funkcjonalne lub techniczne pliki cookie służą do zapamiętywania wyborów i ustawień użytkowników (np. języka lub strefy czasowej). Za pomocą tych plików cookie użytkownicy unikają zmiany ustawień za każdym razem, gdy odwiedzają Stronę.

Lista plików cookie oferowanych użytkownikowi na tej Stronie została podana w pkt. 6 Polityki.

W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIE?

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności, zapewnienia skutecznego i sprawnego działania, prowadzenia statystyk i analiz przeglądania oraz zapewnienia bardziej skutecznego marketingu. Pliki cookie służą do rozpoznania użytkownika jako poprzednio odwiedzającego Stronę, zapisania historii odwiedzin użytkownika na Stronie i odpowiedniego dostosowania treści, zbierania informacji statystycznych o ruchu na stronie, itp. Podczas pierwszej wizyty użytkownika na Stronie pliki cookie są przesyłane na urządzenie użytkownika, a następnie wykorzystywane do rozpoznania urządzenia. Jest to powszechna praktyka przeglądania stron internetowych, która ułatwia użytkownikowi nawigację i upraszcza dostęp do zamieszczonych informacji.

Pliki cookie nie przechowują informacji, które mogłyby służyć do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, ale informacje zawarte w plikach cookie mogą być kojarzone z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik, historią przeglądania oraz innymi informacjami uzyskanymi i przechowywanymi za pomocą plików cookie.

PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE

Podstawą prawną wykorzystywania niezbędnych plików cookie jest interes prawny administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podstawę prawną wykorzystywania plików cookie, na które wyrażana jest zgoda, stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Niezbędne (techniczne) pliki cookie są instalowane automatycznie i nie wymagają zgody użytkownika. Użytkownik jest informowany o wykorzystaniu niezbędnych plików cookie.

O ile obowiązujące przepisy nie zezwalają inaczej, wszystkie pozostałe (analityczne, reklamowe, jeśli są używane) pliki cookie na Stronie są aktywowane dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody na używanie takich plików cookie, tj. dopiero po zaznaczeniu przez użytkownika swojego wyboru w automatycznie otwierającym się na Stronie oknie wiadomości, dostarczającym informacji o stosowaniu plików cookie.

Na korzystanie z każdego rodzaju plików cookie administrator danych żąda odrębnej zgody, która jest wyrażana poprzez aktywne działania użytkownika – zaznaczenie pól przy plikach cookie, które chce się zapisać i naciśnięcie przycisku „Zezwól na wybrane pliki cookie”. W razie kliknięcia przycisku „Zezwól na wszystkie pliki cookie”, uważa się, że użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie wszystkich wymienionych plików cookie.

Jeżeli użytkownik nie zaznaczy opcji dotyczącej zbierania i przetwarzania statystycznych i reklamowych plików cookie, ale kliknie „Zezwól na wybrane pliki cookie”, w takim przypadku nie będą wykorzystywane żadne pliki cookie, z wyjątkiem niezbędnych (technicznych), które służą zapewnieniu funkcjonowania Strony.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej oraz usunięcie zapisanych plików cookie.

W przypadku, gdy użytkownik nie dokona wyboru dotyczącego stosowania plików cookie, pliki cookie nie zostaną zainstalowane (poza niezbędnymi), ale za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Stronę, pojawi się powiadomienie o używaniu plików cookie.

LISTA WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Wszystkie przeglądarki internetowe (na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge itp.) zapewniają możliwość zarządzania i usuwania plików cookie. Szczegółowe instrukcje zależą od używanej przez użytkownika przeglądarki.

W przypadku korzystania z kilku przeglądarek parametry ustawień należy dostosować we wszystkich.

Użytkownik może znaleźć informacje, jak zmienić ustawienia używanej przeglądarki lub usunąć pliki cookie odwiedzając stronę www.aboutcookies.org. 

Gdyby użytkownik nie chciał, aby Google Analytics zbierał jego dane przeglądania na wszystkich stronach internetowych, może znaleźć informacje o regulaminie odwiedzając stronę internetową pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Więcej informacji na temat stosowania plików cookie użytkownik może uzyskać kontaktując się z administratorem danych

Ignitis Polska sp. z o.o.

0000681577
Puławska 2, Pastatas A, 02-566, Warsaw

+48 22 4187350
[email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected].