Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020

I. WSTĘP

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. ma na celu realizację przez Ignitis Polska Sp. z o. o. (dalej: Spółka) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki potwierdza należyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych przez władze Spółki jest traktowane jako powinność przedsiębiorstwa, a płacenie podatków we właściwych kwotach i terminach jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje.

Stosownie do art. 27c ust. 4 i 5 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. została udostępniona na następującej stronie internetowej podmiotu powiązanego: https://www.ignitisgrupe.lt

II. INFORMACJA O SPÓŁCE

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce pod adresem 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2A.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681577. Zgodnie z KRS Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 • handel energią elektryczną;
 • handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
  leasing finansowy.

III. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020r.

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Proces realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do firmy zewnętrznej zajmującej się bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi Spółki. Pracownicy firmy zewnętrznej świadczącej usługi księgowe dla Spółki sporządzają rozliczenia podatkowe, w tym deklaracje i korekty deklaracji, na właściwych formularzach urzędowych miesięcznie na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych.

Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, w tym kopie złożonych deklaracji, są archiwizowane.

b) Procedury

W 2020 r. w celu zachowania należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz zapewnienia prawidłowości w wywiązywaniu się przez Spółkę z obowiązujących ją przepisów podatkowych, w Spółce obowiązywały następujące procedury:

 • procedura dochowania należytej staranności w podatku od towarów i usług;
 • procedura dochowania należytej staranności w podatku u źródła;
 • wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Spółka dąży do budowania, rozwijania i utrzymywania pozytywnych relacji z organami podatkowymi.

Jednakże, Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa2.

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą:

a) Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka działa zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i kieruje się odpowiednimi normami międzynarodowymi.

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka płaci w Polsce wszystkie wymagane prawem podatki tj. przede wszystkim podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od towarów i usług. Ponadto Spółka płaci również podatek akcyzowy.

Spółka pełni także funkcję płatnika w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu terminowe płacenie podatków.

Spółka oceniając ryzyko podatkowe uwzględnienia otoczenie regulacyjne i bierze pod uwagę czynniki operacyjne i ekonomiczne. Spółka nie uchyla się od płacenia podatków, nie angażuje się w transakcje sztuczne i wysokiego ryzyka.

b) Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W 2020 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

 • informacji promotora o schemacie podatkowym (tzw. MDR-1)
 • informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (tzw. MDR-3).

4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W 2020 r. Spółka przeprowadziła jedną transakcję – transakcję pożyczki z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów wrozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych

W 2020 r. Spółka nie prowadziła, ani nie planowała prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej

W 2020 r. Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 O.p. lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b O.p. Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych3 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 86a § 10 O.p..

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży.


1 Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT

2 Test jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: O.p.

3 Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1128, dalej: ustawy o PIT