2023-05-29

Grupa Ignitis z jeszcze bardziej ambitnymi celami w zakresie zielonych mocy wytwórczych

Grupa energetyczna Ignitis, skoncentrowana na rozwoju odnawialnych źródeł energii, przedstawiła aktualizację strategii na lata 2023–2026. Grupa zwiększy swój udział w obszarze zielonych mocy wytwórczych, jak również skupi się na redukcji emisji.

Zaktualizowana strategia Grupy, opublikowana 24.05.2023 roku, zakłada osiągnięcie do 2030 roku poziomu 4–5 GW zielonej mocy zainstalowanej (w poprzedniej strategii Grupa zakładała osiągnięcie poziomu 4 GW mocy zainstalowanej). Grupa będzie koncentrować się na morskich technologiach wiatrowych, hybrydowych rozwiązaniach lądowych, power-to-x oraz technologiach magazynowania energii. Ponadto Ignitis będzie dążyć do osiągnięcia zeroemisyjności w okresie 2040–2050 (w poprzedniej strategii cel ten został wyznaczony na rok 2050).

Naszym celem jest stworzenie w 100% zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń - mówi Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Grupy Ignitis.

Plan strategiczny Grupy na lata 2023–2026 zakłada inwestycje na poziomie 2,2–2,8 mld euro w celu podwojenia zielonych mocy wytwórczych. Do 2026 roku Grupa planuje mieć 2,2–2,4 GW mocy, w porównaniu do 1,2 GW w 2022 roku. Około 55 proc. inwestycji będzie nakierowanych na rozwój ekologicznych i elastycznych mocy, a około 45 proc. – na rozbudowę odpornej i wydajnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa Ignitis planuje kontynuować swoje zobowiązanie do utrzymania w latach 2023–2026 ratingu kredytowego na poziomie „BBB” lub wyższym. Grupa spodziewa się, że jej skorygowana EBITDA w 2026 roku będzie mieścić się w przedziale 470–550 mln euro w porównaniu do 332,7 mln euro w 2021 roku oraz 469,3 mln euro w 2022 roku.

Strategia potwierdza zobowiązanie Grupy do zwiększania dywidendy o 3 proc. rocznie, co oznacza osiągnięcie stopy dywidendy w przedziale 6,3–6,9 proc. w latach 2023–2026.

Grupa Ignitis zobowiązała się również do maksymalizacji zrównoważonej wartości poprzez koncentrację strategicznych działań w temacie dekarbonizacji, bezpieczeństwie pracy, doświadczeniu pracowników, różnorodności i zrównoważonym rozwoju. Ponad 85–90 proc. inwestycji w latach 2023–2026 będzie zrównoważonych i zgodnych z taksonomią. Udział zrównoważonych inwestycji w skorygowanej EBITDA Grupy wyniesie w 2026 roku co najmniej 75 proc. Grupa zobowiązała się również do utrzymania pozycji lidera w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Strategia odzwierciedla koncentrację na rodzimym rynku – Krajach Bałtyckich, Polsce i Finlandii. Badany jest także potencjał udziału w transformacji energetycznej w innych państwach członkowskich UE.
Zaktualizowana strategia i plan strategiczny Grupy Ignitis są dostępne na: https://ignitisgrupe.lt/en/strategy

Dobre wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Skorygowany wynik EBITDA Grupy Ignitis w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 149,9 mln euro i był o 34,6 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost był napędzany głównie przez segment Mocy Rezerwowych, w którym wykorzystano potencjał dodatkowych zwrotów w modelu clean spark spread. Pozytywny wpływ na wynik miał także segment klientów i jego rozwój w obszarze B2B. Segment zielonych mocy wytwórczych pozostał z największym wpływem na skorygowaną EBITDA Grupy Ignitis (46,7 proc.) pomimo niższych cen energii.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku inwestycje Grupy Ignitis wzrosły prawie dwukrotnie do 120,8 mln euro, z czego 76,32 proc. realizowano w Litwie. Wzrost był napędzany przede wszystkim inwestycjami w nowe projekty segmentu OZE oraz znaczącymi inwestycjami w segmencie Sieci.