2023-11-20

Czym wyróżnia się transzowy model zakupu energii?

Z występujących na rynku modeli elastycznego zakupu energii elektrycznej najczęściej spotykane są: model zakupu w transzach % oraz w transzach MW.

Co do zasady model zakupu energii w transzach, wyrażony zarówno w procentach (%), jak i w megawatach (MW), opisuje sposób, w jaki klient podejmuje decyzje dotyczące zakupu energii w określonych porcjach procentowych lub fizycznych jednostek (MW). Takie podejście pozwala na elastyczną reakcję na zmienne zapotrzebowanie na energię oraz dostępność energii na rynku.

Klient określa procentowy udział energii, jaki chce zakupić w ramach poszczególnych transz w stosunku do całkowitego zapotrzebowania na energię. Na przykład może zdecydować, że 30% energii będzie zakupione w pierwszej transzy, 50% w drugiej, a pozostałe 20% w trzeciej.

Klient określa fizyczną ilość energii elektrycznej, jaką chce zakupić w ramach poszczególnych transz, wyrażoną w megawatach. Na przykład może zdecydować, że w pierwszej transzy zakupi 10 MW energii, w drugiej 15 MW, a w trzeciej 5 MW.

Klient może dostosowywać zarówno procentowy udział, jak i fizyczną ilość energii w transzach w zależności od bieżącego zapotrzebowania na energię, cen rynkowych, a także innych czynników, takich jak prognozy pogodowe czy awarie infrastruktury.

Poprzez odpowiednie dobranie wielkości transz, klient może dążyć do optymalizacji kosztów energii, uwzględniając zmienność cen i zmienną dostępność na rynku.

Wyrażając zakupy w procentach i megawatach, klient może zarządzać ryzykiem cenowym, minimalizując wpływ nagłych wzrostów cen energii.

Ignitis PL model zakupu energii